Home PagePorady prawneWniosek o zezwolenie małżonkowi na sprzedaż nieruchomości wspólnej

Wniosek o zezwolenie małżonkowi na sprzedaż nieruchomości wspólnej

AutorRadca Prawy Bartosz Kowalak- 2020-06-25

Poznań, dnia…………………… r.

1Sąd Rejonowy Poznań- Stare Miasto w PoznaniuWydział IV Rodzinny i Nieletnichul. Młyńska 1a 61-729 Poznań

Wnioskodawczyni:……………………..zam. ……………………………………..PESEL : …………………………………

Uczestnik: ………………………………..zam. ………………………………………PESEL:…………………………………….

2Opłata sądowa: 100 zł

Wniosek o zezwolenie małżonkowi na sprzedaż nieruchomości wspólnej

Działając w imieniu własnym, wnoszę o zezwolenie wnioskodawczyni na sprzedaż nieruchomości położonej w ………………, stanowiącej zabudowaną działkę………………. Nr …….., będącą własnością małżonków ………….na prawach wspólności ustawowej, objętą księgą wieczystą nr Kw ……………., prowadzoną przez Sąd Rejonowy w ………………… .

Uzasadnienie

W uzasadnieniu należy podać okoliczności faktyczne i dowody na ich poparcie, uzasadniające powyższy wniosek. Przede wszystkim należy przedstawić dowód na zawarcie związku małżeńskiego wnioskodawcy i uczestnika – akt małżeństwa, przedstawić odpis z księgi wieczystej w przedmiocie nabycia w trakcie małżeństwa i pozostawania nieruchomości we wspólnym majątku małżeńskim, ale również opis rzeczoznawcy dotyczący spornej nieruchomości oraz wskazanie jakie okoliczności przemawiają za tym, by sąd uznał, że dobro rodziny wymaga dokonania sprzedaży nieruchomości.

…………………………………………………………..

(podpis wnioskodawcy)

Załączniki:-odpis wniosku wraz z załącznikami;-dowód uiszczenia opłaty sądowej;-odpis skrócony aktu małżeństwa;-odpis z księgi wieczystej,-pozostałe dokumenty wskazane w treści wniosku.

Objaśnienie:

1 Wniosek o zezwolenie na dokonanie sprzedaży nieruchomości powinien zostać złożony w Sądzie Rejonowym – Wydział Rodzinnym i Nieletnich, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania małżeństwa. W przypadku mieszkańców Poznania, w zależności od ich dokładnego adresu, Sądem właściwym może być także Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu albo Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu. Wykaz ulic i miejscowości, podlegających pod dany Sąd, można znaleźć na stronach internetowych ww. Sądów.

2 Opłatę sądową wnosi się w formie znaków sądowych – zakupionych w kasie sądu, lub przelewa na konto wskazane na stronie internetowej Sądu.

Doceń i poleć nas

Zostaw swoją myśl na temat “Wniosek o zezwolenie małżonkowi na sprzedaż nieruchomości wspólnej”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Oceń ten artykuł