Home PageWładza rodzicielska

Władza rodzicielska

Joanna Jędrzejewska -prawnik od rozwodu i prawa rodzinnego w Poznaniu.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy zawiera wiele zagadnień ze stosunków między rodzicami i dziećmi. Jednym z takich zagadnień jest władza rodzicielska nad dzieckiem, która często jest przedmiotem sporu między rodzicami będącymi w trakcie procesu rozwodowego (małżonkami) lub kończącymi związek (w przypadku osób żyjących w związku partnerskim).

 

Co to jest władza rodzicielska?

Pod tym pojęciem kryje się obowiązek, ale także i uprawnienie do sprawowania opieki nad dzieckiem i zarządzanie jego majątkiem (jeżeli go posiada). Władza rodzicielska to między innymi obowiązek zapewnienia dziecku odpowiednich warunków bytowych oraz troska o jego fizyczny i duchowy rozwój. Każdy rodzic sprawujący władzę rodzicielską nad dzieckiem ma obowiązek jego wychowania, troszczenia się o jego edukację, udzielania pomocy w rozwijaniu jego pasji i zainteresowań tak aby przystosować dziecko do przyszłego funkcjonowania w społeczeństwie.

Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom i powinna być przez nich wykonywana łącznie. Jednak w przypadku rozstania rodziców np. po rozwodzie, gdy władza rodzicielska nie może być wykonywana przez oboje rodziców np. na skutek i istniejącego między nimi konfliktu, zostanie ona powierzona jednemu z rodziców, a drugiemu rodzicowi ograniczona do decydowania o określonych sfer z życia dziecka, o czym niżej. Kiedy rodzice mimo rozstania, w trakcie postępowania rozwodowego lub w odrębnym postępowaniu o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej zawrą tzw. porozumienie rodzicielskie (zwane również planem wychowawczym lub planem rodzicielskim), w którym ustalą sposób dzielenia się obowiązkami oraz prawami związanymi z wykonywaniem władzy rodzicielskiej, sąd może postanowić o pozostawieniu władzy rodzicielskiej nad dzieckiem obojgu rodzicom.

Podkreślenia wymaga, że pojęcia władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem nie są tożsame. Szczegółowe informacje o zagadnieniu kontaktów z dzieckiem znajdziecie Państwo w zakładce „Kontakty z dzieckiem.”

 

Zespół radców prawnych i adwokatów Kancelarii Kowalak Jędrzejewska i Partnerzy w Poznaniu świadczy pomoc prawną w sprawach związanych z powierzeniem wykonywania władzy rodzicielskiej. Prawnicy naszej kancelarii wiedzą, że w takiej sprawie rozstrzygany jest los dziecka a jej wynik, to jest orzeczenie sądu o tym któremu z rodziców powierzone zostanie wykonywanie władzy rodzicielskiej, rzutuje na przyszłość dziecka. Wiemy, że sprawy te budzą ogromne emocje, dlatego obok profesjonalnej pomocy prawnej podczas reprezentacji w procesie sądowym, gwarantujemy empatyczne i ludzkie podejście do każdej sprawy.

Adwokaci i radcowie prawni naszej kancelarii świadczą pomoc prawną w sprawach o:

 • powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej,
 • ograniczenie władzy rodzicielskiej,
 • pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • przywrócenie wykonywania władzy rodzicielskiej.
 • ustalenie miejsca pobytu dziecka;
 • rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka np.:

– wyrobienie paszportu, do czego jest potrzebna zgoda obojga rodziców posiadających pełną władzę rodzicielską nad dzieckiem,

– wybór przedszkola, szkoły jeżeli rodzice nie mogą dojść w tym zakresie do porozumienia,

– zmiana nazwiska.

 

Z czym się wiąże ograniczenie władzy rodzicielskiej i kiedy sąd ogranicza wykonywanie władzy rodzicielskiej?

Jak wskazano na wstępie, w postępowaniu sądowym, którego przedmiotem jest powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej nad dzieckiem sąd może powierzyć jej wykonywanie jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiemu rodzicowi do określonych obowiązków oraz uprawnień wobec dziecka. Sąd w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie może szczegółowo określić prawa i obowiązki rodzica, któremu ograniczono władzę rodzicielską. Najczęstszą formą ograniczenia władzy rodzicielskiej jest przyznanie uprawnienia do współdecydowania o najistotniejszych kwestiach życia dziecka. Można też spotkać następujące formy ograniczenia władzy rodzicielskiej:

– do współdecydowania o kwestiach związanych ze zdrowiem, edukacją, wyjazdami zagranicznymi

– do uzyskiwania informacji o  najistotniejszych kwestiach życia dziecka / o zdrowiu dziecka / o jego postępach w edukacji.

W postępowaniu sądowym o powierzenie wykonywaniu władzy rodzicielskiej, sąd dokonuje  analizy materiału dowodowego w tym między innymi: przesłuchuje strony, świadków, często korzysta z opinii biegłego sądowego z dziedziny psychologii lub w dużym miastach jak w Poznaniu z opinii zespołu biegłych sądowych z Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych (OZSS). Te wszystkie dowodu mają dać sądowi odpowiedź na pytanie, który rodzic jest dla dziecka opiekunem pierwszoplanowym, z którym ma lepsze relacje oraz który z rodziców zapewni lepsze wychowanie dziecku.

Podstawową przesłanką do ograniczenia władzy rodzicielskiej jest sytuacja gdy przemawia za tym dobro dziecka. Dzieje się tak najczęściej gdy rodzice nie mogą osiągnąć porozumienia w zakresie sprawowania władzy rodzicielskiej nad dzieckiem. Wykonywanie władzy rodzicielskiej winno wiązać się z choć minimalną współpracą obojga rodziców a gdy to jest niemożliwe, istnieje zagrożenie że dobro dziecka może na tym ucierpieć. Wykluczone dla sądu będzie powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej rodzicom ze sobą skonfliktowanym. Sąd może również ograniczyć władzę rodzicielską temu z rodziców, gdy ten przejawiał wobec dziecka negatywne zachowanie np. stosował przemoc pod jakąkolwiek postacią.

Kiedy dochodzi do pozbawienia władzy rodzicielskiej?

Bartosz Kowalak – radca prawny w Poznaniu

Sąd opiekuńczy może pozbawić rodziców władzy rodzicielskiej nad dzieckiem w przypadku, kiedy władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody, jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka. Pozbawienie władzy rodzicielskiej może zostać orzeczone zarówno w stosunku do jednego z rodziców jak i do obojga.

Co oznaczają pojęcia: trwała przeszkoda, nadużywanie władzy rodzicielskiej czy rażące zaniedbywanie obowiązków względem dziecka?

Trwała przeszkoda to taka, która wyłącza na stałe, na długi czas, możliwość sprawowania władzy rodzicielskiej nad dzieckiem. Jest to najczęstszy powód pozbawienia władzy rodzicielskiej . Przykładowo jest to: brak zainteresowania osobą dziecka, skazanie rodzica na wieloletnią karę pozbawiania wolności, choroba psychiczna rodzica.

Nadużywaniem władzy rodzicielskiej jest nie tylko negatywne zachowanie rodzica w stosunku do dziecka, ale także każde zachowanie wobec drugiego rodzica, czy też innej osoby. Przykładowo:  agresywne zachowanie, groźby kierowane wobec drugiego rodzica, zakłócanie spokoju domowników, nadużywanie alkoholu. Należy tu zaznaczyć, że nadużywaniem nie jest jednokrotne zachowanie. To zachowanie musi mieć charakter powtarzalny lub trwać przez pewien dłuższy czas.

Rażącym zaniedbywaniem obowiązków wobec dziecka będą zarówno poważne przewinienia rodzica jak i te mniejszej wagi, ale cechujące się uporczywością lub złą wolą ze strony rodzica. Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie zawiera dokładnego określenia czynności / zachowań które kryją się pod tym pojęciem, ale za takie zachowania z pewnością można uznać: długotrwały brak kontaktu rodzica z dzieckiem, brak uczestniczenia w procesie wychowania czy edukacji dziecka.

 

Kilka wskazówek dotyczących postępowań z zakresu władzy rodzicielskiej nad dzieckiem.

Warto wskazać, że sprawy sądowe dotyczące powierzenia wykonywania władzy rodzicielskiej nad dzieckiem mogą być rozpoznawane samoistnie np. kiedy rodzice dziecka pozostawali lub pozostają w związku partnerskim, ale mogą być też elementem sporu rozstrzyganego np. w procesie rozwodowym.

Opierając się na naszym zawodowym doświadczeniu wiemy, że relacje pomiędzy byłymi małżonkami / byłymi partnerami mogą oddziaływać bezpośrednio na stosunki pomiędzy nimi, a dziećmi. Często nie łatwo jest oddzielić złe emocje w stosunku do byłego partnera od tego, że partner jest też drugim rodzicem dziecka. Staramy się uczulać naszych klientów, że dobro dziecka jest dobrem priorytetowym, dlatego nie należy przedkładać sporu pomiędzy byłymi partnerami na linię drugi rodzic – dziecko.

 

Dlaczego do sprawy sądowej z zakresu władzy rodzicielskiej nad dzieckiem potrzebny jest adwokat lub radca prawny?

Mając kilkunastoletnią praktykę w reprezentowaniu klientów w sprawach rodzinnych w tym postępowań sądowych związanych z wykonywaniem władzy rodzicielskiej wiemy, że tego typu postępowania często mają złożony, wielowątkowy charakter. Ponadto w tego typu sprawach istotną rolę odgrywa czas. Często od szybkości działania pełnomocnika w osobie radcy prawnego lub adwokata, złożonych wniosków i dowodów w sprawie sądowej zależy jej wynik.  

Zwróciliśmy uwagę, że wszystkie sprawy sądowe dotyczące dzieci są sprawami trudnymi emocjonalnie szczególnie dla rodzica. Dobro dziecka jest dla każdego rodzica najważniejsze, a gdy to dobro jest zagrożone często o zachowania nieracjonalne. Nasze doświadczenie wskazuje, że kiedy nad zdrowym rozsądkiem górę biorą emocje, może to prowadzić do wydłużenia postępowania, a nawet do dalej idących niekorzystnych skutków dla uczestnika postępowania sądowego, jak przegranie sprawy, których jednak można było uniknąć.

Dlatego chcąc uniknąć niekorzystnego wyniku sprawy sprawy, warto skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata czy radcy prawnego.

Powierzając zespołowi naszej kancelarii prowadzenie sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej, Klient otrzymuje pewność, że jego interesy będą profesjonalnie reprezentowane. Pragniemy ponadto zaznaczyć, że powierzając prowadzenie swojej sprawy naszej kancelarii, Klient uzyskuje wsparcie nie jednego adwokata czy radcy prawnego, ale całego zespołu prawników naszej poznańskiej kancelarii.

Powierzając kancelarii prowadzenie sprawy o władzę rodzicielską oferujemy Państwu:

 • przygotowanie indywidualnej strategii prowadzenia sprawy
 • opiekę prawną adwokata, radcy prawnego na każdym etapie sprawy,
 • kontakt osobisty, telefoniczny, mailowy w trakcie trwania sprawy,
 • osobisty udział w negocjacjach mających na celu osiągniecie porozumienia i zawarcie ugody bez konieczności kierowania sprawy do sądu,
 • osobisty udział w rozprawach sądowych,
 • sporządzenie wniosku lub pozwu sądowego, innych pism wymienionych w toku sprawy sądowej
 • kulturę i empatię.

 

Na jakim obszarze działamy? Poznań, okolice, ale nie tylko.

Kancelaria Kowalak Jędrzejewska i Partnerzy oferuje pomoc prawną i reprezentację przed sądami wszystkich instancji na terenie Poznania, w szczególności: Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Sąd Okręgowy w Poznaniu. Działamy również na obszarze całego województwa wielkopolskiego, ale nie tylko.

Władza rodzicielska Jarocin – adwokat w Jarocinie

Od kilku lat nasza kancelaria prowadzi także oddział w Jarocinie. Tym samym naszym klientom oferujemy również prowadzenie spraw z zakresu władzy rodzicielskiej przed sądami rejonowymi leżącymi w okręgu Sądu Okręgowego w Kaliszu jak i przed samym Sądem Okręgowym w Kaliszu. Oznacza to, że oferujemy pomoc prawną mieszkańcom Jarocina, Krotoszyna, Ostrowa Wielkopolskiego, Pleszewa, Gostynia, Borka Wielkopolskiego, Koźmina Wielkopolskiego, Kotlina czy Kalisza.

Władza rodzicielska Września – radca prawny we Wrześni

W związku z intensywnym rozwojem kancelarii pod koniec 2021 roku uruchomiliśmy kolejny oddział kancelarii we Wrześni. Pomoc prawną mogą zatem uzyskać u nas Klienci którzy sprawy sądowe będą kierować do Sądu Rejonowego we Wrześni, Sądu Rejonowego w Słupcy oraz Sądu Rejonowego Koninie.

 

Zapraszamy do kontaktu

radca prawny Joanna Jędrzejewska i radca prawny Bartosz Kowalak

Kancelaria Kowalak Jędrzejewska i Partnerzy

Ul. Mickiewicza 18a/3 Poznań

Mecenas Joanna Jędrzejewska 504 126 688tel. +48 61 2224963

tel./fax +48 61 8427445e-mail: joanna.jedrzejewska@prawnikpoznanski.pl