Home PageRozwód z obywatelem Ukrainy

Rozwód z Ukraińcem – Rozwód z Ukrainką

W ostatnim czasie coraz więcej obywateli Ukrainy przyjeżdża do Polski czy to w celu wykonywania pracy, czy też pobierania nauki. Wielu z nich decyduje się, żeby tutaj zostać i założyć rodzinę. Niejednokrotnie zdarza się, że małżeństwo zawierają obywatele Polski i Ukrainy. Co raz częściej mamy również do czynienia z rozwodami, czy to obywateli Ukrainy, mieszkającymi w Polsce, czy to obywateli Polski i Ukrainy Problem w takiej sytuacji pojawia się, gdy któryś z małżonków chce rozwiązać takie małżeństwo. Najczęstsze pytania brzmią wówczas – jak się rozwieść? Przed jakim sądem? Jakie prawo znajduje zastosowanie?

Rozwód z Ukraińcem a umowa między Polską a Ukrainą o pomoc prawnej

Polska i Ukraina dnia 24 maja 1993r. w Kijowie podpisały ze sobą umowę o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych.

Szczegółowo kwestię rozwodu między obywatelami Ukrainy, mieszkającymi w Polsce oraz między obywatelami Polski i Ukrainy reguluje art. 26 powyższej umowy. Wprowadza ona dwie ogólne zasady.

Zgodnie z pierwszą rozwód regulowany jest przez prawo państwa, którego obywatelami są małżonkowie w chwili wszczęcia postępowania, a organem właściwym do jego rozpoznania organ państwa, którego małżonkowie są obywatelami w chwili wszczęcia postępowania.

Druga zasada, wprowadzona przez te umowę stanowi o tym, że jeżeli jeden z małżonków jest obywatelem Ukrainy, a drugi Polski, to rozwód podlega prawu tego państwa, w którym mają oni miejsce zamieszkania, jednak gdyby jeden z małżonków mieszkał w Polsce, a drugi na Ukrainie właściwe będzie prawo kraju, w którym toczy się postępowanie rozwodowe. Jednocześnie, organem właściwym do rozpoznania takiej sprawy będzie organ państwa, w którym oboje małżonkowie mają wspólne miejsce zamieszkania, a jeżeli jeden mieszka w Polsce, a drugi na Ukrainie właściwe będą organu obu państw.

Zgodnie z art. 49 tej umowy Ukraina i Polska uznają wzajemnie orzeczenia sądowe w sprawach cywilnych. Jeżeli ktoś jest więc zainteresowany tym, aby orzeczenie ukraińskiego sądu zostało uznane przez polskie prawo, powinien złożyć wniosek o jego uznanie do polskiego sądu, załączając do niego odpis wyroku.

W zakresie rozwodu możliwe są więc różne rozwiązania. Gdy obydwoje małżonkowie są Ukraińcami właściwy do orzeczenia będzie organ na Ukrainie i prawo ukraińskie. Gdy jeden z małżonków jest obywatelem Polski, a drugi Ukrainy i małżonkowie mieszkają w Polsce właściwy do orzeczenia rozwodu będzie sąd w Polsce i polskie prawo i analogicznie jeżeli oboje małżonkowie zamieszkują na Ukrainie to zastosowanie będzie znajdować prawo ukraińskie, a rozwiązywał małżeństwo będzie organ ukraiński. Jeżeli jednak jeden z małżonków mieszka na Ukrainie, a drugi w Polsce właściwy do orzeczenia rozwodu będzie i organ w Polsce i na Ukrainie, a zastosowanie będzie znajdować prawo, w którym toczy się postępowanie rozwodowe. Obywatel Ukrainy, mieszkający na Ukrainie może więc wnieść o rozwód na Ukrainie i wówczas obywatel Polski będzie uczestnikiem takiego postępowania z zastosowaniem prawa ukraińskiego. Analogicznie, obywatel Polski mieszkający w Polsce może wnieść pozew rozwodowy w Polsce i w wówczas obywatel Ukrainy będzie uczestnikiem postępowania rozwodowego w Polsce według polskiego prawa.

Postępowanie rozwodowe w Polsce

W przypadku wniesienia pozwu o rozwód w Polsce, gdy oboje małżonkowie – obywatele Polski i Ukrainy mają wspólne miejsce zamieszkania w Polsce lub gdy miejsce takie ma jeden z nich, sprawę taką będzie prowadził Sąd Okręgowy właściwy ze względu na ostatnie wspólne miejsce zamieszkania małżonków, jeżeli jedno z nich nadal ma w tym okręgu miejsce zamieszkania lub w przypadku braku takiej podstawy – miejsca zamieszkania pozwanego lub w przypadku braku i takiej podstawy – miejsca zamieszkania powoda.

Polski sąd będzie rozpoznawał taką sprawę według polskiego prawa i w języku polskim (jeżeli jeden z uczestników nie włada wystarczająco językiem polskim konieczny będzie udział tłumacza). W sprawach takich prawnicy z naszej kancelarii zajmują się reprezentacją zarówno obywateli Polski, jak i Ukrainy, zarówno osoby zamierzające się rozwieść, jak i pozwanych o rozwód.

W przypadku, gdy postępowanie rozwodowe było przeprowadzone na Ukrainie i prawomocnie się zakończyło adwokaci i radcy prawni z naszej kancelarii zajmują się również reprezentacją uczestnika w sprawie o uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego. Uznanie takiego wyroku przez sąd w Polsce gwarantuje posiadanie przez taką osobę statusu osoby rozwiedzionej.

Postępowanie rozwodowe na Ukrainie

W przypadku małżeństw obywateli Ukrainy lub małżeństw mieszanych obywateli Polski i Ukrainy, gdy jeden ze współmałżonków ma miejsce zamieszkania na Ukrainie o rozwiązaniu małżeństwa orzekać będzie organ na Ukrainie.

Regulacje prawne z zakresu spraw rozwodowych w Polsce i na Ukrainie różnią się od siebie. Zasadnicza różnica jest taka, że na Ukrainie możliwe jest rozwiązanie małżeństwa nie tylko w formie wyroku przed sądem, ale również przed urzędem stanu cywilnego. Taki sposób uzyskania rozwodu jest możliwy na zgodny wniosek małżonków, gdy nie posiadają oni dzieci. Postępowanie rozwodowe przed sądem na Ukrainie jest nieco zbliżone do tego w Polsce, choć występują w nim również istotne różnice. Sąd również przeprowadza postępowanie dowodowe, by ustalić, czy orzeczenie rozwodu nie naruszy praw dzieci. Odmienny jest jednak zapis, że małżonkowi, który wniósł pozew, przysługuje miesięczny termin na jego cofnięcie. Inna też jest opłata od pozwu za rozwód – opłata ta jest wysokości 40 % obowiązującego na Ukrainie minimum socjalnego. W prawie ukraińskim obowiązuje również inna zasada co do tego, kiedy orzeczenie rozwodu nie jest możliwe – rozwód nie może być orzeczony, gdy małżonka jest w ciąży i w ciągu 1 roku od urodzenia dziecka, chyba że z katu urodzenia dziecka wynika, że małżonek nie jest ojcem lub inny mężczyzna uznał je za swoje lub też, gdy jeden z małżonków popełnił przestępstwo względem drugiego.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie ukraińskiego prawa rodzinnego, w tym prowadzi sprawy administracyjne i sadowe na Ukrainie.

 • rozwód według prawa ukraińskiego w Polsce,
 • rozwód na Ukrainie,
 • o ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa według prawa ukraińskiego lub przeprowadzenie tej procedury na Ukrainie,
 • o unieważnienie małżeństwa według prawa ukraińskiego lub przeprowadzenie tej procedury na Ukrainie,
 • o zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa według prawa ukraińskiego lub przeprowadzenie tej procedury na Ukrainie,
 • o rozwiązanie przysposobienia według prawa ukraińskiego lub przeprowadzenie tej procedury na Ukrainie,
 • sprawy o alimenty według prawa ukraińskiego lub przeprowadzenie tej procedury na Ukrainie,
 • podziały majątku wspólnego, w tym podziały z ustaleniem nierównych udziałów w majątku wspólnym małżonków, według prawa ukraińskiego lub przeprowadzenie tej procedury na Ukrainie,
 • sprawach dotyczących ojcostwa (ustalenie ojcostwa/zaprzeczenie ojcostwa) według prawa ukraińskiego lub przeprowadzenie tej procedury na Ukrainie,
 • uregulowania kontaktów z dzieckiem zarówno na rzecz jednego z rodziców jak i dziadków według prawa ukraińskiego lub przeprowadzenie tej procedury na
 • wszelkich postępowaniach dotyczących władzy rodzicielskiej, w tym w sprawach o jej ograniczenie i pozbawienie według prawa ukraińskiego lub przeprowadzenie tej procedury na Ukrainie.