Home PagePorady prawnePostępowanie w sprawie o rozwód a zmiany w kodeksie postępowania cywilnego

Postępowanie w sprawie o rozwód a zmiany w kodeksie postępowania cywilnego

AutorJoanna Jędrzejewska- 2020-07-13 -
1 Komentarz
Anna Konrady- adwokat od rozwodu w Kaliszu – Kancelaria w Jarocinie

 

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw wprowadziła do polskiej procedury cywilnej wiele istotnych zmian, które dotyczą również postępowania w sprawie o rozwód. Zmiany te weszły w życie 7 listopada 2019 r. i mają zastosowanie nie tylko do spraw wszczętych po tej dacie, ale również tych, które tego dnia są w toku. Dlatego tak istotne jest, by ze zmianami tymi zapoznali się nie tylko prawnicy, ale także osoby, które są w trakcie postępowania rozwodowego.

Zapoznanie się z nimi pozwoli zadbać o swój interes w sądzie, zwłaszcza, gdy występujemy w sprawie bez adwokata lub radcy prawnego. Niekiedy brak odpowiedniej reakcji może mieć w obecnym stanie prawnym tragiczny skutek. Dlatego trzeba się mieć na baczności.

Zmiany w procedurze cywilnej są bardzo duże, pierwsza z nich dotyczy przebiegu postępowania. Po pierwsze, Sąd będzie wzywał do złożenia odpowiedzi na pozew w terminie nie krótszym niż dwa tygodnie, a odpowiedź na pozew złożona po terminie będzie podlegała zwróceniu. Trzeba więc będzie uważać na zachowanie terminu. Sąd będzie również o zarządzeniu o doręczeniu pozwu pozwanemu informował stronę powodową. Po drugie, pierwsze posiedzenie Sądu w sprawie nie będzie już typową rozprawą, jak przed zmianami, a posiedzeniem przygotowawczym. Takie posiedzenie będzie mniej formalne niż rozprawa i jego celem ma być szybkie zakończenie sprawy. Będą w nim brać udział strony i pełnomocnicy, chyba że Sąd uzna, że stawiennictwo samego pełnomocnika jest wystarczające. Brak stawiennictwa powoda na takim posiedzeniu może być tragiczny w skutkach, gdyż może skutkować umorzeniem postępowania. Możliwe jest złożenie wniosku o przeprowadzenie posiedzenia bez udziału strony lub jej pełnomocnika (wówczas nie postępowanie nie będzie umorzone), jednak strony będą wiązać ustalenia Sądu z posiedzenia, w tym plan rozpraw. Sąd może również niezależnie od wyniku sprawy obciążyć kosztami procesu stronę, która swoim niewłaściwym lub niesumiennym postępowaniem je spowodowała. Sporządzenie planu rozprawy jest zupełną nowością – plan taki powinien zawierać dokładnie określenie żądania stron, dokładne określenie zarzutów, określenie, co jest sporne między stronami, terminy posiedzeń i innych czynności, kolejność i terminy przeprowadzania dowodów i rozstrzygnięcie innych zagadnień.

Następnie, po posiedzeniu przygotowawczym rozprawa jest prowadzona zgodnie z tym planem, a sąd nie zawiadamia o termiach posiedzeń, które były przedstawione w planie rozprawy. Warto więc zanotować sobie wszystkie zaplanowane terminy i o nich nie zapominać.

Z wprowadzeniem planu rozprawy wiąże się również ograniczenie czasowe w zakresie przedstawiania nowych twierdzeń i dowodów. Twierdzenie te i dowody mogą być bowiem przywoływane do czasu zatwierdzenia planu rozprawy, a jeżeli sąd zarządził wymianę pism procesowych to termin na ich powoływanie wynika z zarządzenia sądu. Co istotne, dowody przytoczone po powyższych terminach będą pomijane, chyba że uprawdopodobni się, iż strona nie zgłosiła ich bez własnej winy lub ich powołanie we wcześniejszym terminie nie było możliwe. Trzeba więc uważać na to, by na początku procesu powołać wszystkie istotne dowody. Zwłoka może mieć bardzo negatywny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy.

Nastąpiły również zmiany w zakresie sposobu sporządzania odpowiedzi na pozew. Pozwany w piśmie tym musi wskazać fakty, którym zaprzecza. Konieczne jest więc odniesienie się do każdego faktu, przedstawionego przez stronę powodową.

Nowością jest również to, że Sąd może poinformować o prawdopodobnym wyniku sprawy, co sprawia, że można dowiedzieć się, jaki jest punkt widzenia sądu i niekiedy może skłonić do zawarcia ugody.

Kolejną kwestią, o której warto wiedzieć jest fakt, że sąd może wydać wyrok zaoczny nie tylko, gdy pozwany nie sporządzi odpowiedzi na pozew i nie stawi się na rozprawę, ale już w momencie, gdy nie napisze w stosownym terminie odpowiedzi na pozew. Dlatego też tak istotne jest, by zachować termin na jej sporządzenie.

Istotna jest również zmiana w zakresie uzasadnień wyroków. Po pierwsze, aktualnie podlegają one opłacie w wysokości 100 zł, po drugie konieczne jest wskazanie, czy uzasadnienie ma dotyczyć całości wyroku, czy tylko jego części.

Ciekawa jest również zmiana w zakresie doręczenia pierwszego w sprawie pisma procesowego. Jeżeli pozwany nie odbierze pozwu w terminie dwóch tygodni od pierwszej próby doręczenia, sąd zawiadamia o tym fakcie stronę powodową, którą zobowiązuje do doręczenia tego pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika. Wówczas powód w terminie dwóch tygodni od doręczenia mu tego zobowiązania, składa do akt sprawy potwierdzenie doręczenia pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika lub zwraca pismo i wskazuje, jaki jest aktualny adres pozwanego lub przedstawia dowód na to, że pozwany rzeczywiście mieszka pod adresem wskazanym w pozwie.

Oczywiście to nie wszystkie zmiany, a te najważniejsze, które mogą mieć istotny wpływ na sytuację procesową stron i o których warto wiedzieć.

Autor: Prawnik od rozwodu .pl

Rozwód, Alimenty, Kontakty z dziećmi w Poznaniu

 

Prawnikom z naszej poznańskiej Kancelarii rozwodowej jest bardzo miło, iż niniejszy artykuł zainteresował Państwa. Mamy nadzieję, iż przeczytają Państwo także nasze inne artykuły dotyczące rozwodów i szerzej prawa rodzinnego.

Zapraszamy tez do kontaktu z Kancelarią: Joanna Jędrzejewska prawnik od rozwodów w Poznaniu ( ul. Mickiewicza 18a/3 Poznań)

+48 504 126 688

joanna.jedrzejewska@prawnikpoznanski.pl

 

Kancelaria rozwodowa w Jarocinie- sprawy o rozwód w Kaliszu ( Krotoszyn, Pleszew, Gostyń, Kożmin)

adwokat Anna Konrady

+48 575 641 021 kancelariajarocin@prawnikpoznanski.pl

1 myśl na temat “Postępowanie w sprawie o rozwód a zmiany w kodeksie postępowania cywilnego”

  • Gurge

    Ile sąd może zasądzić w kosztach utrzymania kobiety w ciąży oraz po porodzie, jeśli zarabiam 4000 złotych miesięcznie, a koszty mieszkania to 2000 złotych miesięcznie, wliczając w to wyżywienie i inne wydatki? Czy sąd weźmie pod uwagę, że już wysyłam pieniądze na badania itd?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Oceń ten artykuł